Tràmits de padró

Alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

És la tramitació necessària per inscriure's o fer un canvi de domicili en el padró municipal d'habitants de Vallirana, en els següents supòsits:

 • Per canvi de residència des d’un altre municipi o país.
 • Per canvi de domicili dins del municipi.
 • Per naixement.

Nota: fer un canvi de domicili o una alta nova al padró municipal d’habitants no implica el canvi de domicili fiscal ni de la seva adreça a les bases de dades d’altres organismes públics.

Per tramitar l’alta al padró de forma telemàtica, cal adjuntar tota la documentació necessària degudament complimentada a través d’aquest enllaç.

LA DOCUMENTACIÓ S'HA D'ADJUNTAR EN FORMAT PDF. NO S'ADMETEN FOTOGRAFIES.

https://www.vallirana.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

Si vostè ja està donat d’alta i precisa volant d’empadronament, el pot demanar a:

https://www.seu-e.cat/ca/web/vallirana/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/cataleg-de-tramits-i-procediments

Per tal de facilitar-li el volant col·lectiu, cal que tinguin els consentiments de cessió de dades signats.

En cas que no sigui així, empleni els documents 7 i/o 8 i adjunti'ls a la seva petició (doc. 8 - Consentiment expedició volants o certificats col·lectius - menors  i/o doc. 7 - Consentiment expedició volants o certificats col·lectius - majors d'edat).

Com es fa?

Telemàticament:

Cal presentar la mateixa documentació que si es realitza de forma presencial (indicada a l’apartat “Documentació necessària”)

Si el tràmit el fan més persones que la que signa la sol·licitud, cal adjuntar les autoritzacions de totes les persones majors d’edat a fer el tràmit en el seu nom. (Doc. 2 - Delegació tràmit empadronament).

Es procedirà a revisar tota la documentació aportada i  a obrir un expedient d’alta.

Aquest tràmit no és immediat.

Presencialment:

Amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - 93 683 08 10.

Per aquest canal, en el cas de no assistir totes les persones majors d’edat que fan l'alta o el canvi de domicili, cal aportar l’autorització per a fer el tràmit en el seu nom. (Doc. 2 - Delegació tràmit empadronament).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat que estigui en els supòsits indicats a l'inici d’aquesta pàgina.

Quan es pot fer?

S'ha de fer quan es produeixi algun dels supòsits relacionats a l'inici d’aquesta pàgina.

Documentació necessària (fotocòpia)

Documentació d'identitat de totes les persones que han de fer el tràmit:

 • Document emplenat del full d'alta al padró municipal o del full de canvi de domicili (Doc. 1 - Alta al padró municipal i canvi de domicili)
 • Persones de nacionalitat espanyola: DNI vigent
 • Persones estrangeres comunitàries: Targeta de residència en vigor o Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, juntament amb la cèdula d'identitat o passaport en vigor.
 • Persones estrangeres no comunitàries: Targeta de residència o passaport en vigor.

Documentació justificativa de l'habitatge:

 • Escriptura de compra venda (en cas de compra recent), últim rebut de l’IBI o contracte d'arrendament, juntament amb el darrer rebut derivat del pagament d'aquest on consti el domicili i el nom del titular.
 • En el cas d'habitatges on ja constin persones empadronades: Autorització d'alguna persona, major d'edat, que figuri empadronada en el domicili i disposi d'algun títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge, el qual s’haurà d’aportar.
 • En el cas que el domicili no sigui propi: Autorització de la persona propietària o llogatera de l'habitatge amb aportació de l’últim rebut de l’IBI o contracte d'arrendament, juntament amb el darrer rebut derivat del pagament d'aquest.

Altra documentació:

En el cas de persones menors d’edat:

 • Llibre de família o inscripció registre civil o partida de naixement.
 • En el cas d’haver de donar d’alta o fer un canvi al padró d’una persona menor d’edat a un domicili on només consti un sol dels progenitors, la sol·licitud l’hauran de signar tots dos o bé caldrà presentar l’autorització del progenitor que no convisqui en el domicili d’empadronament. (Doc. 3 - Autorització progenitor).

En el cas de separació o divorci:

 • Quan la guarda i custòdia sigui atribuïda a un sol progenitor en exclusiva cal aportar la resolució judicial juntament amb una declaració responsable en la que es digui que l’esmentada resolució està en vigor. (Doc. 4 - Declaració responsable amb resolució judicial custòdia en exclusiva)
 • Quan encara no hi ha resolució judicial relativa a la guarda i custòdia. (Doc. 6 - Declaració responsable sense resolució judicial de guarda i custòdia)
 • Quan la guarda i custòdia sigui compartida pels dos progenitors, cal l’autorització dels dos. (Doc. 3- Autorització dos progenitors)

Documentació necessària per l’alta per naixement

Tota la documentació relacionada anteriorment aplicable a menors d’edat.

Doc. 1 - Alta al padró municipal i Doc. 3 - Autorització progenitor.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT DE MANERA TELEMÀTICA, LA DOCUMENTACIÓ HA D'ESTAR EN FORMAT PDF.

Darrera actualització: 24.03.2023 | 12:05
Darrera actualització: 24.03.2023 | 12:05