Subvencions per a entitats socials: presentació de sol·licituds

Divendres, 11 de novembre de 2022 a les 13:00

Fins al 30 de novembre

Ja està obert el període per presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats socials de l’Ajuntament de Vallirana per l’any 2022. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de novembre.

Teniu adjunta tota la informació així com els fulls de sol·licitud, de justificació de despeses i de domiciliació bancària.

Totes les sol·licituds hauran d'adjuntar la següent documentació:

  • Instància degudament emplenada.
  • DNI de la persona sol·licitant.
  • CIF de l’entitat.
  • Pressupost detallat i Projecte/activitat. (Full Model I)
  • Memòria d’activitats dutes a terme durant l’any en curs 
  • Justificació econòmica de les despeses de l’any en curs (Full Model II)
  • Factures originals o fotocòpia compulsada de les despeses justificades
  • Full de dades bancàries signat i segellat pel banc i per l’entitat.
  • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. (*)

(*) En cas d’autoritzar la consulta d’aquestes dades en el moment de fer la sol·licitud, no caldrà aportar aquests certificats.

Darrera actualització: 11.11.2022 | 13:06