Subministrament aigua potable

Continguts secció

En aquesta secció es publiquen les notícies publicades al web i relacionades amb el subministrament d'aigua potable al municipi.

S'inclou la publicació de les analítiques sobre la qualitat de l'aigua dels diferents zones de subministrament de Vallirana que facilita Aqualia.

La creació d'aquesta secció es va acordar en el ple ordinari del 28 de maig de 2020.

Vallirana entra en estat d'emergència d'aigua

S'inicien talls puntuals en horari nocturn, avui dijous 20 de juliol, de les 02:00 h fins a les 05.00 h del matí. A partir de demà divendres, els talls seran a partir de les 00.00 h fins a les 05.00 h. Tot això, a causa de l'estat de mínims històrics dels aqüífers de la nostra població i sense que la previsió pluviomètrica doni visos de canviar durant els propers mesos.

Aquests talls puntuals nocturns alhora serviran per detectar fuites i posteriorment poder reparar-les per tal de millorar l'actual rendiment de la xarxa.

Aqüàlia habilitarà diferents brigades d'operaris per a efectuar les reparacions una vegada es detectin les fuites.

Amb aquests talls nocturns s'intenta evitar la pèrdua total dels pous de Vallirana i que no s'hagin de prendre mesures més contundents com la d'haver d'ampliar l'horari dels talls.

Es recorda la vigència del Ban municipal sobre les restriccions d'ús de l'aigua, l'incompliment del qual pot comportar sancions.

És per això que es demana a tota la ciutadania la comprensió en aquestes mesures excepcionals i la màxima cooperació per tal de moderar i reduir el consum d'aigua.

Estat d'emergència
Des de l'Ajuntament s'ha tramitat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el canvi de l'actual estat d'excepcionalitat a l'estat d'emergència per sequera.

BAN restriccions de l'ús d'aigua potable (vigent des del 6 de juny de 2023)

La persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys, el nivell d’aigua als pous de Vallirana ha descendit fins a situar-se en valors excepcionalment baixos. Un fet que obliga a modificar les restriccions en l’ús de l’aigua en relació al darrer BAN de restriccions de l’ús d’aigua de data 8 de juliol de 2022, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua el major temps possible.

Per tant, l’Ajuntament de Vallirana, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligat a ordenar les mesures cautelars següents:

Es prohibeix l’ús d’aigua de xarxa en aquests casos:

 • Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable
 • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:
   • Espais privats: si es fa amb aigües de pluja recollida en teulades
   • Espais públics: per a reg de supervivència, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica "no potable" aliena de la xarxa d'abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.
 • Emplenat de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte el reomplenat parcial de piscines, per garantir la qualitat de l’aigua. Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
 • Emplenat d’estancs i fonts ornamentals
 • Fonts públiques per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament
 • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.

L'Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest BAN pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.

Què ha fet l'Ajuntament per frenar aquesta situació?

- El 6 de juny s'emet un BAN de restriccions de l'ús d'aigua, que substitueix el del 8 de juliol de 2022, que encara estava vigent, i es fan diverses campanyes informatives per conscienciar a la ciutadania de la importància de reduïr el consum d'aigua.

- 21 de juliol, es baixen sis metres les bombes del Pou Barquera 1 per incrementar les reserves d’aigua i el 28 de juliol es baixen vuit metres les del Pou Barquera 2.

- A partir del 24 de juliol, es reforça amb aigua de cisterna la zona oest pels alts consums i no poder garantir el subministrament del dipòsit industrial amb el diferencial d'extracció i consum. 

- El 25 de juliol s’inicien els talls puntuals de subministrament d’aigua en horari de matinada i es reparen les fuites detectades.

- L’1 d’agost s’extreu la infraestructura del pou de Mas de les Fonts sense ús per equipar el de Can Prunera 2. Aquest es posa en marxa el 10 d'agost i es deixa extraient aigua sense posar en xarxa per a poder fer proves de rendiment i fer analítiques. Els seus alts nivells de ferro fan que es deixi en funcionament per veure si baixen. S’està a l'espera de l'analítica per saber si es podrà posar a la xarxa.

- El 3 d’agost es coordinen accions amb la secretaria municipal i la Policia Local per agilitzar les sancions per consums indeguts d’aigua segons estableix el Ban municipal.

- El 4 d’agost es constitueix el CECOPAL per emergència d'aigua i s’intensifiquen les reunions sobre l’estat d’aigua.

- El 13 d’agost es produeix la primera avaria a la canonada que distribueix del pou Can Prunera al dipòsit de Can Julià. Dilluns 14 apareix una segona avaria, aquesta més important. S’obre de nou el servei a les 23:00h

18 d’agost. Inici del repartiment de díptics informatius sobre l’estat d’emergència de l’aigua amb consells i recomanacions per reduir el consum, i un recordatori de les mesures d’estalvi d’aigua incloses al BAN municipal.

- 21 d’agost. Reunions amb l’empresa Sorea per estudiar possibles punts de connexió de petit aforament de la xarxa al Parc del Cargol.

- A partir del 25 d'agost es reforça amb un segon camió cisterna de 17.5 m3 fent viatges durant tot el dia a Cervelló fins al decantador de La Barquera per tal de poder seguir mantenint el subministrament.

- En redacció els treballs previs per a la licitació i contractació de la cerca i reparació de fuites en 70 km de la xarxa i de la renovació de diferents trams.

- 1 de setembre. Recordatori de la situació d'emergència i l'estat crític de les reserves, així com de les mesures vigents a través del web municipal i les xarxes socials.

Servei d'abastament d'aigua potable

El Servei d’abastament d’aigua potable del terme municipal de Vallirana depèn únicament de captacions pròpies (pous i mines d’aigua subterrània) que són sotmeses a un tractament de desinfecció constant amb hipoclorit sòdic.

Gràcies a les interconnexions que existeixen a la xarxa i als dipòsits, és possible fer arribar l’aigua des d’una mateixa captació a diferents parts del municipi. Segons quin sigui l’origen de l’aigua distribuïda es poden definir un total de 8 Zones de Subministrament (ZS):

(Podeu consultar les dades de la vostra zona clicant damunt el nom)

Tal i com estableix la normativa, atenent específicament al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, es disposa d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament que incorpora un exhaustiu control de la qualitat de l’aigua, tot supervisat per l’autoritat competent.

El control analític es realitza en laboratoris autoritzats que compleixen els requeriments més exigents.

La informació sobre infraestructures així com els resultats analítics s’incorpora al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (https://sinacv2.sanidad.gob.es).

Les analítiques es classifiquen en analítiques de control i complertes. Mentre que en els controls  s’avaluen els paràmetres microbiològics, organolèptics i indicadors, a les analítiques complertes s’analitza un ventall molt més ampli de paràmetres. Tots aquests resultats es notifiquen puntualment a les Autoritats Sanitàries i a l’Ajuntament de Vallirana.