Ple municipal

Ple de la Corporació

Composició

El Ple Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A Vallirana està integrat per un total 17 regidors i regidores escollits democràticament per la ciutadania del municipi i està presidit per l'alcaldessa.

A Vallirana, el Ple el componen:

 • PSC-CP: Eva Maria Martínez Morales, Òscar Suñé Marín, Raquel García Torrado, Núria Ruíz López, Jordi Urrea Clos, Maria Mateo Perez, Héctor Mena Chueco i Inmaculada Fernández García.

 • ERC-AM: Albert Isidro Navarro, Elisabeth Sauquet i Salud, Gemma López Quesada i Pedro Montiel López.

 • VET-JUNTS: Jordi Roca Galafat, Laura Ferrer Mas

 • Junts x Cat: David Ferrer Canosa

 • Vox: Daniel Bolívar Laguna

 • ECP-VALLIRANA-ECG: Antonio García García

Podeu veure el vídeo de tots els punts de l'ordre del dia al canal "Plens Municipals" de Vallirana TV a Youtube.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de  la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

L'article 22 de la Llei 7/85 estableix com funcions del Ple:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Calendari de treball

Pel que fa al règim de sessions, el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 26 de juny de 2023, ha establert que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana es celebraran amb caràcter ordinari l'últim dijous de cada mes (gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre) a les 18 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament, sempre i quan l'esmentat dijous no sigui festiu. 

RÈGIM DE SESSIONS DE PLE I JUNTA DE GOVERN LOCAL (Document adjunt)

Enllaç a actes del Ple

Informacions ple municipal

De totes les sessions del ple es publica notícia al web municipal, tant de la seva convocatòria com de la seva celebració. Es poden consultar totes les notícies accedint a la secció d'Actualitat/Notícies i flitrar per la categoria "Plens Municipals".

També cal recordar que en el Portal de Transparència hi ha publicades les convocatòries i les actes; i que l'Ajuntament té un canal de YouTube "Plens Municipals Ajuntament de Vallirana" on es pengen les gravacions dels plens.

Darrera actualització: 14.12.2023 | 12:25
Darrera actualització: 14.12.2023 | 12:25