Juntes de govern

Junta de Govern Local

Composició

La Comissió o Junta de Govern està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual ha de donar compte al Ple. (Art. 23 LBRL i art. 54 TRLMRLC)

A Vallirana, la Junta de Govern la integren el següents regidors:

  •  Eva Maria Martínez Morales (Alcaldessa)
  • Òscar Suñé Marín (Vocal)
  • David Ferrer Canosa (Vocal)
  • Jordi Urrea Clos (Vocal)
  • Raquel García Torrado (Vocal)
  • Núria Ruíz López (Vocal)
  • Maria Mateo Pérez (Regidora assessora amb veu però sense vot)
  • Héctor Mena Chueco (Regidor assessor amb veu però sense vot)
  • Inmaculada Fernández García (Regidora assessora amb veu però sense vot)

Competències

A la Junta de Govern Local li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

Correspon a la Comissió de Govern:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de sobre les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'alcalde o altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Adjuntem delegacio de competències juny 2023 i delegacions atribucions plenàries en favor de la Junta de Govern Local

Calendari de treball

El calendari de les Juntes de Govern, establert per Acord de Ple Ordinari, de 30 de gener de 2020, fixa que la Junta de Govern celebrarà les seves sessions amb una periodicitat setmanal, els dijous no festius de cada setmana, a les 16:00 hores, a les dependències de l'Ajuntament de Vallirana, sense convocatòria prèvia.

Adjuntem certificat règim de sessions del Ple i JGL

Accés Juntes de Govern:

Amb l'enllaç adjunt podeu accedir a totes les actes de la Junta de Govern Local publicades al Portal de Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament

JUNTES DE GOVERN

Darrera actualització: 07.02.2024 | 11:37
Darrera actualització: 07.02.2024 | 11:37