Agenda política

Plens municipals

S'estableix la convocatòria de plens ordinaris el darrer dijous dels mesos gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre a les 18 h.

Accés a les convocatòries dels plens

Accés a les actes dels plens.

+informació Plens de la Corporació

Juntes de Govern Local

Es convoca la Junta de Govern Local setmanalment els dijous a les 16 h

Accés a les actes de les Juntes de Govern

+ informació Juntes de Govern

Comissió informativa permanent

Composició

PRESIDENTA. SRA. EVA MARTÍNEZ MORALES (PSC - CP)

VOCALS:

  • 5 MEMBRES DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS(PSC-CP)
  • 2 MEMBRES ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM
  • 1 MEMBRE DE VALLIRANA ETS TU (VET)
  • 1 MEMBRE DE JUNTS X CATALUNYA COMPROMÍS MUNICIPAL (JxCat CM)
  • 1 MEMBRE DE VOX
  • 1 MEMBRE D'EN COMÚ PODEM VALLIRANA (ECP)

Competències

És l’òrgan permanent d’estudi, d’informe i consulta d’aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple o a la Comissió de Govern si actua per delegació d’aquest. El Ple aprovarà el nombre i components de la Comissió Informativa Permanent. Aquest òrgan pot desenvolupar les tasques de la Comissió Especial de Comptes.

Calendari de treball

La Comissió Informativa celebrarà reunions ordinàries d'acord amb la periodicitat establerta per a les sessions del Ple de la Corporació. Pel que fa al règim de sessions, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de juny de 2023, ha establert que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana es celebraran amb caràcter ordinari l'últim dijous de cada mes (gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre) a les 18 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament, sempre i quan l'esmentat dijous no sigui festiu.

A més, es podran celebrar sessions extraordinàries quan el president de la Comissió Informativa així ho decideixi, o quan ho sol·licitin els membres de la Comissió que constitueixin la quarta part de la seva representació.

 

 

Comissió especial de comptes

Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Eva Maria Martínez Morales
- Vocals:
. 5 representants del Grup Municipal PSC- CP
. 2 Representant del Grup Municipal ERC-AM
. 1 Representant del Grup Municipal VET
. 1 Representant del Grup Municipal CM
. 1 Representant del Grup Municipal VOX
. 1 Representant del Grup Municipal VECP-C
- Secretari: el secretari o secretària de l’Ajuntament o funcionari o funcionària en qui delegui.

Teniu adjunt el certificat del ple de 26 de juny de la constitució de la Comissió Especial de Comptes

 

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 06.07.2023 | 10:22
Darrera actualització: 06.07.2023 | 10:22