Cèdula d'habitabilitat

Informació per la seva tramitació a la Generalitat de Catalunya.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Se sol·licita:

Al Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya
C. Aragó, 244-248 - 08007 Barcelona.
Tel. 93 214 70 00
http://www.gencat.cat

Tipus:

Cèdula d'habitabilitat de 1a ocupació:
- S'anomena de 1a ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció.
- De primera ocupació de rehabilitació, quan s'atorga per a aquells habitatges que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

Cèdula d'habitabilitat de 2a ocupació:
S'anomena de 2a ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 14:50