Subministrament aigua potable

Continguts secció

En aquesta secció es publiquen les notícies publicades al web i relacionades amb el subministrament d'aigua potable al municipi.

S'inclou la publicació de les analítiques sobre la qualitat de l'aigua dels diferents zones de subministrament de Vallirana que facilita Aqualia.

La creació d'aquesta secció es va acordar en el ple ordinari del 28 de maig de 2020.

Recomanacions per a l'estalvi d'aigua

Podeu consultar en la imatge adjunta, algunes de les recomanacions per estalviar aigua.

No s'ha de malbaratar l'aigua, cada gota que s'estalvia és important. 

Servei d'abastament d'aigua potable

El Servei d’abastament d’aigua potable del terme municipal de Vallirana depèn únicament de captacions pròpies (pous i mines d’aigua subterrània) que són sotmeses a un tractament de desinfecció constant amb hipoclorit sòdic.

Gràcies a les interconnexions que existeixen a la xarxa i als dipòsits, és possible fer arribar l’aigua des d’una mateixa captació a diferents parts del municipi. Segons quin sigui l’origen de l’aigua distribuïda es poden definir un total de 8 Zones de Subministrament (ZS):

(Podeu consultar les dades de la vostra zona clicant damunt el nom)

Tal i com estableix la normativa, atenent específicament al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, es disposa d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament que incorpora un exhaustiu control de la qualitat de l’aigua, tot supervisat per l’autoritat competent.

El control analític es realitza en laboratoris autoritzats que compleixen els requeriments més exigents.

La informació sobre infraestructures així com els resultats analítics s’incorpora al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (https://sinacv2.sanidad.gob.es).

Les analítiques es classifiquen en analítiques de control i complertes. Mentre que en els controls  s’avaluen els paràmetres microbiològics, organolèptics i indicadors, a les analítiques complertes s’analitza un ventall molt més ampli de paràmetres. Tots aquests resultats es notifiquen puntualment a les Autoritats Sanitàries i a l’Ajuntament de Vallirana.