Subministrament aigua potable

Continguts secció

En aquesta secció es publiquen les notícies publicades al web i relacionades amb el subministrament d'aigua potable al municipi.

S'inclou la publicació de les analítiques sobre la qualitat de l'aigua dels diferents zones de subministrament de Vallirana que facilita Aqualia.

La creació d'aquesta secció es va acordar en el ple ordinari del 28 de maig de 2020.

BAN restriccions de l'ús d'aigua potable (vigent des del 22 de novembre de 2023)

Restriccions de l’ús d’aigua

Degut a la persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys i mesos, el nivell d’aigua als pous de Vallirana ha descendit fins a situar-se en valors encara mes baixos que els que van provocar l’anterior Ban de restriccions d’ús de l’aigua, encara vigent.  

En data 18 d’octubre de 2023, el Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar declarar l’estat d’emergència per sequera hidrològica al municipi de Vallirana, el qual pren vigència en data 13 de novembre de 2023, mitjançant la publicació al DOGC de la corresponent RESOLUCIÓ ACC/3765/2023.  

Això obliga a modificar les restriccions en l’ús de l’aigua en relació al Ban de restriccions de l’ús d’aigua de data 6 de juny de 2023, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua el major temps possible.  

L’Ajuntament de Vallirana, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligada a ordenar les mesures cautelars següents:  Es prohibeix l’ús d’aigua en aquests casos:

 • Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable.

 • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:

  • Espais públics: per a reg de supervivència d’arbrat singular o monumental, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica “No Potable”  aliena de la xarxa d’abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.

 • Emplenat total o parcial de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte:

  • Piscines d’aigua de mar: les que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 • Emplenat d’estanys i fonts ornamentals.

 • Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.

 • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte:

  • Empreses neteja vehicles: les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.  

Aquest Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.  

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest Ban pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.      

Què ha fet l'Ajuntament per frenar aquesta situació?

L'Ajuntament des de fa anys treballa en la millora del subministrament d'aigua i la connexió amb ATLL que ja es va demanar el 2016.

Els darrers anys, amb l'agreujament de la sequera s'han intensificat les accions i mesures. Podeu consultar totes aquestes accions de forma cronològica en el Dossier La sequera a Vallirana. També hi trobareu detall de les diferents crisi que s'han patit en els darrers anys per la situació de l'aigua.

Aquest dossier es va actualitzant periòdicament.

 

Servei d'abastament d'aigua potable

El Servei d’abastament d’aigua potable del terme municipal de Vallirana depèn únicament de captacions pròpies (pous i mines d’aigua subterrània) que són sotmeses a un tractament de desinfecció constant amb hipoclorit sòdic.

Gràcies a les interconnexions que existeixen a la xarxa i als dipòsits, és possible fer arribar l’aigua des d’una mateixa captació a diferents parts del municipi. Segons quin sigui l’origen de l’aigua distribuïda es poden definir un total de 8 Zones de Subministrament (ZS):

(Podeu consultar les dades de la vostra zona clicant damunt el nom)

Tal i com estableix la normativa, atenent específicament al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, es disposa d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament que incorpora un exhaustiu control de la qualitat de l’aigua, tot supervisat per l’autoritat competent.

El control analític es realitza en laboratoris autoritzats que compleixen els requeriments més exigents.

La informació sobre infraestructures així com els resultats analítics s’incorpora al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (https://sinacv2.sanidad.gob.es).

Les analítiques es classifiquen en analítiques de control i complertes. Mentre que en els controls  s’avaluen els paràmetres microbiològics, organolèptics i indicadors, a les analítiques complertes s’analitza un ventall molt més ampli de paràmetres. Tots aquests resultats es notifiquen puntualment a les Autoritats Sanitàries i a l’Ajuntament de Vallirana.