Subministrament aigua potable

Continguts secció

En aquesta secció es publiquen les notícies publicades al web i relacionades amb el subministrament d'aigua potable al municipi.

S'inclou la publicació de les analítiques sobre la qualitat de l'aigua dels diferents zones de subministrament de Vallirana que facilita Aqualia.

La creació d'aquesta secció es va acordar en el ple ordinari del 28 de maig de 2020.

BAN restriccions de l'ús d'aigua potable (vigent des del 22 de novembre de 2023)

Restriccions de l’ús d’aigua

Degut a la persistent situació d’extrema escassetat d’aigua als aqüífers que estem patint pel baix volum de pluges del darrers anys i mesos, el nivell d’aigua als pous de Vallirana ha descendit fins a situar-se en valors encara mes baixos que els que van provocar l’anterior Ban de restriccions d’ús de l’aigua, encara vigent.  

En data 18 d’octubre de 2023, el Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar declarar l’estat d’emergència per sequera hidrològica al municipi de Vallirana, el qual pren vigència en data 13 de novembre de 2023, mitjançant la publicació al DOGC de la corresponent RESOLUCIÓ ACC/3765/2023.  

Això obliga a modificar les restriccions en l’ús de l’aigua en relació al Ban de restriccions de l’ús d’aigua de data 6 de juny de 2023, amb l’objectiu de mantenir les reserves d’aigua el major temps possible.  

L’Ajuntament de Vallirana, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligada a ordenar les mesures cautelars següents:  Es prohibeix l’ús d’aigua en aquests casos:

 • Neteja de vials, carrers i voreres, excepte en els espais públics si es fa ús d’aigua no potable.

 • Reg de jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, excepte:

  • Espais públics: per a reg de supervivència d’arbrat singular o monumental, de 20h a 8h, només mitjançant degoteig o regadora, o bé amb aigua freàtica “No Potable”  aliena de la xarxa d’abastament domiciliari, a qualsevol hora del dia.

 • Emplenat total o parcial de piscines d’ús públic o privat amb qualsevol tipus d’aigua, excepte:

  • Piscines d’aigua de mar: les que usualment funcionen amb aigua de mar i estan preparades per utilitzar i funcionar amb aigua de mar, que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 • Emplenat d’estanys i fonts ornamentals.

 • Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.

 • Neteja amb mànega de qualsevol classe de vehicles, excepte:

  • Empreses neteja vehicles: les efectuades per empreses dedicades a aquesta activitat que disposin de sistema de tractament i recuperació d’aigua.  

Aquest Ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder preservar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes fins a l’aixecament de les restriccions.  

Es recorda que l’incompliment de les mesures incloses en aquest Ban pot donar lloc a l’establiment de sancions, d’acord amb la legislació vigent.      

Què ha fet l'Ajuntament per frenar aquesta situació?

- El 6 de juny s'emet un BAN de restriccions de l'ús d'aigua, que substitueix el del 8 de juliol de 2022, que encara estava vigent, i es fan diverses campanyes informatives per conscienciar a la ciutadania de la importància de reduïr el consum d'aigua.

- 21 de juliol, es baixen sis metres les bombes del Pou Barquera 1 per incrementar les reserves d’aigua i el 28 de juliol es baixen vuit metres les del Pou Barquera 2.

- A partir del 24 de juliol, es reforça amb aigua de cisterna la zona oest pels alts consums i no poder garantir el subministrament del dipòsit industrial amb el diferencial d'extracció i consum. 

- El 25 de juliol s’inicien els talls puntuals de subministrament d’aigua en horari de matinada i es reparen les fuites detectades.

- L’1 d’agost s’extreu la infraestructura del pou de Mas de les Fonts sense ús per equipar el de Can Prunera 2. Aquest es posa en marxa el 10 d'agost i es deixa extraient aigua sense posar en xarxa per a poder fer proves de rendiment i fer analítiques. Els seus alts nivells de ferro fan que es deixi en funcionament per veure si baixen. S’està a l'espera de l'analítica per saber si es podrà posar a la xarxa.

- El 3 d’agost es coordinen accions amb la secretaria municipal i la Policia Local per agilitzar les sancions per consums indeguts d’aigua segons estableix el Ban municipal.

- El 4 d’agost es constitueix el CECOPAL per emergència d'aigua i s’intensifiquen les reunions sobre l’estat d’aigua.

- El 13 d’agost es produeix la primera avaria a la canonada que distribueix del pou Can Prunera al dipòsit de Can Julià. Dilluns 14 apareix una segona avaria, aquesta més important. S’obre de nou el servei a les 23:00h

18 d’agost. Inici del repartiment de díptics informatius sobre l’estat d’emergència de l’aigua amb consells i recomanacions per reduir el consum, i un recordatori de les mesures d’estalvi d’aigua incloses al BAN municipal.

- 21 d’agost. Reunions amb l’empresa Sorea per estudiar possibles punts de connexió de petit aforament de la xarxa al Parc del Cargol.

- A partir del 25 d'agost es reforça amb un segon camió cisterna de 17.5 m3 fent viatges durant tot el dia a Cervelló fins al decantador de La Barquera per tal de poder seguir mantenint el subministrament.

- En redacció els treballs previs per a la licitació i contractació de la cerca i reparació de fuites en 70 km de la xarxa i de la renovació de diferents trams.

- 1 de setembre. Recordatori de la situació d'emergència i l'estat crític de les reserves, així com de les mesures vigents a través del web municipal i les xarxes socials.

- 28 de setembre. El ple aprova una aportació addicional de 627.000 € mitjançant una modificació de crèdit per fer front a la crisi de l'aigua.

- 25 d'octubre. Es fa la primera reunió de la Comissió per a la Interconnexió amb Aigües Ter-Llobregat i l'estalvi d'aigua. En aquesta primera reunió a part de la representació política i de la ciutadania es compta amb el director d'ATLL David Vila.

- 22 de novembre. Davant la declaració de l'estat d'emergència per sequera hidrològica al municipi de Vallirana, s'emet un nou ban municipal amb noves mesures i restriccions sobre el consum de l'aigua.

2024

- 8 de gener: bustiada del fulletó de la campanya L'Última Gota d'informació i conscienciació sobre la situació de les reserves i estalvi d'aigua. 

- 22 de gener: intervenció sobre el pou Barquera 1 per valorar la seva recuperació després d'un episodi de terbolesa. Finalment es decideix tancar-lo i iniciar tràmits per obrir un nou pou a la zona de la Barquera.

- 25 de gener: el ple aprova la nova ordenança amb mesures sobre el consum d'aigua potable on s'estableixen les diferents prohibicions, sancions i actuacions a desenvolupar.

- 12 de febrer: aprovació en ple extraordinari i urgent de la suspensió de concessió de llicències per a la construcció de piscines i altres edificacions que generin un alt consum d'aigua.

 

Servei d'abastament d'aigua potable

El Servei d’abastament d’aigua potable del terme municipal de Vallirana depèn únicament de captacions pròpies (pous i mines d’aigua subterrània) que són sotmeses a un tractament de desinfecció constant amb hipoclorit sòdic.

Gràcies a les interconnexions que existeixen a la xarxa i als dipòsits, és possible fer arribar l’aigua des d’una mateixa captació a diferents parts del municipi. Segons quin sigui l’origen de l’aigua distribuïda es poden definir un total de 8 Zones de Subministrament (ZS):

(Podeu consultar les dades de la vostra zona clicant damunt el nom)

Tal i com estableix la normativa, atenent específicament al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, es disposa d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament que incorpora un exhaustiu control de la qualitat de l’aigua, tot supervisat per l’autoritat competent.

El control analític es realitza en laboratoris autoritzats que compleixen els requeriments més exigents.

La informació sobre infraestructures així com els resultats analítics s’incorpora al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (https://sinacv2.sanidad.gob.es).

Les analítiques es classifiquen en analítiques de control i complertes. Mentre que en els controls  s’avaluen els paràmetres microbiològics, organolèptics i indicadors, a les analítiques complertes s’analitza un ventall molt més ampli de paràmetres. Tots aquests resultats es notifiquen puntualment a les Autoritats Sanitàries i a l’Ajuntament de Vallirana.